Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tilivintti
Yhteystiedot:
Mäkelänkatu 3
33400 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tilivintti / Suvi Huovinen
Mäkelänkatu 3
33400 Tampere
toimisto(at)tilivintti.fi
puh. 050 441 2867

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat Tilivintille verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta viestin lähettäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai erillisen suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, tilausten toimittaminen ja palveluistamme kertominen.

Yhteydenottorekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Tilivintti / Suvi Huovinen
Mäkelänkatu 3
33400 Tampere
toimisto(at)tilivintti.fi
puh. 050 441 2867

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ottamalla yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän täyttäessä verkkosivuston yhteydenottolomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tilivintin ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröidyn viestissä ilmaiseman asian hoito vaatii tai sen pohjalta syntynyt asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.